Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:
5 6 7 8 9

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων» (D.520 Ε.Υ.: Π. ΣΠΥΡΑΚΗΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 23527/17.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων», Ε.283 με κωδικό MIS 377002 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Σπυράκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015.


Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ε&Τ(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΡΑΗΛ): WiFi Platform 2800: Universal WiFi Platform Οικουμενική WiFi Πλατφόρμα» (Ε.283 Ε.Υ.: B. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ) (05/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 26089/02.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Ε&Τ(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΡΑΗΛ): WiFi Platform 2800: Universal WiFi Platform Οικουμενική WiFi Πλατφόρμα», Ε.283 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Παλιουρά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Αυγούστου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ "HMPSPIN" "Ετεροδομές που βασίζονται στα κράματα Heusler και παρουσιάζουν κάθετη μαγνητική ανισοτροπία σε εφαρμογές"» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4453 (D.963-Ε.Υ.: I. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ) (05/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 26132/03.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ "HMPSPIN" "Ετεροδομές που βασίζονται στα κράματα Heusler και παρουσιάζουν κάθετη μαγνητική ανισοτροπία σε εφαρμογές"», D.963 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Γαλανάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Αυγούστου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Cellulose Factory» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:4392 (D.955-Ε.Υ.: Μ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ) (05/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25027/26.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ  " Cellulose Factory "  ΚΩΔ: 4392 " Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων "», D.955 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Μ. Κανελλάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Αυγούστου 2015.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: CELLULOSE FACTORY» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:4392 (D.955-Ε.Υ.: Μ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ) (05/08/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 429/03.08.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων» με κωδικό 4392, Φ.Κ.: D.955, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια Μαρία Κανελλάκη, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Θέση Μεταδιδάκτορα 3 σε Τ.Π., πτυχιούχο ΠΕ Χημείας, PhD)

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/08/2015

 


σελίδα:
5 6 7 8 9