Φορολογικά Ζητήματα - Απαιτήσεις για πληρωμές

Αρχική σελίδα ΝέαΦορολογικά Ζητήματα - Απαιτήσεις για πληρωμές

Αμοιβή Υπαλλήλων ΠΠ από ερευνητικά έργα (Πρόσθετο έργο) (01/07/2014)


ΠΡΟΣ: Επιστημονικούς Υπευθύνους & συμμετέχοντες υπαλλήλους σε προγράμματα

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα:

  • Η αιτιολόγηση των δαπανών (αμοιβών) που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Ιδρύματός μας (ΙΔΑΧ, Μόνιμοι κλπ, εκτός μελών ΔΕΠ) στα ανωτέρω ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα ως πρόσθετο έργο (συμμετοχή εκτός ωραρίου εργασίας) καθιστά απαιτητή την παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6% επί του ποσού της εκάστοτε αμοιβής
  • Η μη παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6% παραπέμπει σε πολυθεσία και απαιτείται η καταβολή της εισφοράς ΙΚΑ που αναλογεί στην εν λόγω αμοιβή.

 


Υποχρέωση σύναψης Σύμβασης Προμηθείας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών (Τιμολ.αξίας άνω των 2500ευρώ) (27/05/2014)

Σε συνέχεια της από 17/05/2013 ενημέρωσής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι :

  1. για προμήθειες άνω των 2.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) απαιτείται η υπογραφή σύμβασης (βλ. παρακάτω)
  2. οι ΕΛΚΕ οφείλουν να παρακρατούν και να αποδίδουν την κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για όλες τις έγγραφες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2  του Ν.4013/2011

 

Σύμβαση Προμηθείας-Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2500ευρώ (Έντυπο Δ5_02_Ε35)

 

Σύμβαση Προμηθείας-Παροχής Υπηρεσιών ΕΠΕΔΒΜ αξίας άνω των 2500ευρώ (Έντυπο Δ5_02_Ε35)

 

Το ανωτέρω υλικό είναι διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο, τόσο στο πεδίο «Έντυπα Ε.Ε. - Οδηγίες» όσο και στο πεδίο «Έντυπα ΕΠΕΔΒΜ», στην κατηγορία «Τιμολόγια»

 


Φορολόγηση αλλοδαπών (06/05/2014)

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) περί φορολογικής κατοικίας (αρθ.4), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι «Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλλείματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος»

 

Κατόπιν του ανωτέρω άρθρου, παρακαλείστε προς επίσπευση της αμοιβής των αλλοδαπών που μετέχουν στα έργα σας και πληρούν αυτή την προϋπόθεση, μαζί με την εντολή πληρωμής τους να μας προσκομίζεται βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία ανήκουν.

 

Συνέπεια της έναρξης επιτηδεύματος είναι η φορολόγηση των εν λόγω αλλοδαπών στην Ελλάδα και όχι στη χώρα προέλευσής τους.